Vår dataskyddspolicy

Vilka vi är

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Vi ägs och drivs av våra drygt 100 medlemsföretag. Paper Province (även kallat ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och i denna dataskyddspolicy redogör vi för hur vi gör detta.

Policyn har följande innehåll:

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder:

I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas.

Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för och enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@paperprovince.com.

Vad gör vi med din information?

All information används för att tillhandahålla, leverera och förbättra våra tjänster till dig som medlem eller deltagare på event, seminarium eller nätverksträffar. Vi behandlar personuppgifter utifrån nedanstående syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte och laglig grund

Syfte med behandlingen är att 1) bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter, 2) förbättra våra tjänster och utveckla servicen till våra medlemsföretag, 3) följa gällande lagstiftning, t.ex. bokföringlagen. Laglig grund är fullgörande av avtal, berättigade intressen och rättslig skyldighet.

Kommunikation med dig

Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla relevant information gällande medlemsnyheter, omvärldsbevakning samt inbjudningar till seminarier, event och nätverksträffar. Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som medlem/kund informerad om våra tjänster samt för att kunna förbättra dessa. I samband med sådan behandling kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer). Kontakten kan ske via elektroniska kommunikationskanaler, via telefon eller post. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation är du välkommen att mejla till dataskydd@paperprovince.com. När det gäller våra e-postutskick så finns det alltid en möjlighet att avprenumerera i varje utskick.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera olika sätt, såsom när du besöker vår hemsida eller registrerar dig till event/seminarier/nätverksträffar eller som prenumerant av våra nyhetsbrev. Informationen kan bestå av följande uppgifter: person- och kontaktinformation (namn, mobiltelefonnummer, e-postadress, organisationstillhörighet, befattning, faktura- och leveransadress). Vi samlar normalt inte in information som rör känsliga personuppgifter. Dock kan vi i samband med vissa event, där vi tillhandahåller förtäring, komma att inhämta information om matallergier. Denna information sparas endast tills eventet är slutfört.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

All personal hos oss har tillgång till den lagrade informationen. Orsaken till detta är att samtliga anställda i någon form bedriver kommunikationsaktiviteter med medlemsföretagen. Det är dock primärt kommunikatörer och administratörer som är de mest frekventa användarna. Utöver detta kan inhyrda, externa, konsulter få tillgång till information, dock får de bara behörighet att se den information som de behöver för att kunna utföra sina uppdrag.

Vår driftleverantör

Samtlig IT-drift tillhandahålls av Onestep IT AB. I samarbete med dem har vi vidtagit rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vi har även ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Onestep IT AB.

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja eller dela med oss av dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifterna till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna dataskyddspolicy. Vi kan komma att spara vissa uppgifter längre om det behövs för att följa andra lagkrav. Vi sparar uppgifter om medlemmar/kunder i högst 12 månader efter det att medlemmen/kunden ej längre har en giltig, pågående, relation med oss.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till oss via post. Märk kuvertet ”Dataskydd” och skicka till: Paper Province, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad. För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss blir rättade om de är felaktiga. Vi är då skyldiga att rätta dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Som medlem/kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att få dina personuppgifter raderade. Vi är skyldiga att radera uppgifterna om 1) uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för, 2) behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket, 3) behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas, 4) du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse, 5) om personuppgifterna har behandlats olagligt, 6) radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. Vi kommer att begränsa behandlingen i följande fall: 1) om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och vi behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet. 2) Du invänder mot behandling som vi utför. Behandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och våra berättigade skäl. 3) Om du anser att vi ska radera personuppgifterna, men vi inte kan göra detta av någon anledning.

Rätt att invända mot behandling

Du har i vissa fall rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter, t.ex. inom forskning eller efter en intresseavvägning. Vi får då endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina rättigheter, eller om behandlingen krävs för att ta tillvara våra rättsliga anspråk.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt.

Kontakta oss

Paper Province är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning. Alla våra anställda är väl insatta i dataskyddsfrågor. Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av personuppgifter på dataskydd@paperprovince.com.

Ändringar

Paper Province förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy vid behov. Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-12-14.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy, https://paperprovince.com/cookies/