Hur vi gör

Nätverk


Vi samlar aktörer inom den industriella träbyggnadskedjan för att skapa forum där frågeställningar kan lyftas och kunskap delas för att på så vis överbrygga de gap som idag finns i värdekedjan.

Nätverken rymmer såväl utförande aktörer och leverantörer som beställarorganisationer där fokus ligger på kommunala beställare. Genom nätverken erbjuds möjlighet att ta del av branschens samlade kompetens och forum för att knyta nya kontakter. Syftet med nätverken är att höja kompetensnivån och att öka möjligheterna för samverkan över geografiska samt organisatoriska gränser med ambitionen att bidra till ökad tillväxt och utveckling för såväl enskilda regioner som för den industriella träbyggnadsbranschen generellt.

Träffar för kommunala politiker


Vi anordnar träffar i syfte att etablera en Träbyggnadsgrupp för värmländska politiker. Vid träffarna lyfts frågor kopplade till ledningstrategier för att främja träbyggnation. Trästad Sverige samt föreningen Hållbart byggande i Värmland medverkar och berättar om sina erbjudanden till kommunala organisationer medan föreningen ByggDialog Dalarna delar med sig av erfarenheter från den etablerade Träbyggnadsgruppen i Dalarna.

Tree2Tower


Vi anordnar digitala nätverksträffar med olika relevanta teman kopplade till industriell träbyggnation. Alla träffar spelas in och hittas under Mediearkiv (länk till Mediearkiv).

För utförande företag, leverantörer samt kommunala tjänstemän erbjuds fysiska träffar i de värmländska kommunerna där agendan sätts utifrån aktuella frågeställningar i respektive kommun.

Kunskapsplattform


Vårt mål är att vara en samlande kunskapsplattform för industriell träbyggnation. Denna hemsida är en viktig del i den plattformen och här publiceras löpande relevant information om vad som händer i branschen samt ny kunskap.

Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads Universitet har forskat kring hållbara affärsmodeller där Stora Ensos KL-träfabrik varit utgångspunkt för studien. Resultatet finns att läsa i rapporten Wood we change som du hittar via länken nedan.

Byggfakulteten vid Karlstads Univiersitet utreder hur man kan tillvarata restströmmar från industriell träproduktion, det vill säga hur spillprodukter med mycket lågt värde kan vidareutvecklas till produkter med goda mekaniska egenskaper.

Kunskap och rapporter

Miniutvecklingsprojekt


Företaget ByggDialog AB medverkar i IndBygg och bedriver miniutvecklingsprojekt med fokus på att identifiera utmaningar och möjligheter för industriell träbyggnation från en byggentreprenörs perspektiv. Genom att flagga upp olika frågeställningar och hinder i företagets byggprojekt med träbyggnadsprofil är ambitionen att sammanställa ett enkelt kompendium i fråga-/svarsform som kan utgöra stöd för såväl beställarorganisationer som utförande aktörer och leverantörer.

Under hösten 2022 kommer en filmserie publiceras i syfte att sprida ny kunskap från utvecklingsprojekten.

Testbäddar


Föreningen ByggDialog Dalarna bedriver testbäddar för industriell träbyggnation. Dessa testbäddar utgörs av verkliga träbyggnationsprojekt som ligger i framkant kopplat till någon form av innovation i syfte att utmana och driva den industriella träbyggnadsbranschen framåt.

Villazero


Villazero är ett samverkansprojekt som utmanar byggbranschen att bygga hållbart och jämställt. Testbädden syftar till att följa Sveriges första koldioxidneutrala småhus och resan till SGBC:s certifiering NollCO2. Genom att ta del av de lärdomar som kommer fram under byggnationen sprids kunskapen så att fler kan ta steget att bygga klimatneutralt. Frågor testbädden söker svar på är bland annat

  • Vilka smarta byggtekniker och byggnadsmaterial finns idag och hur kan vi påverka utvecklingen för att underlätta övergången till ett mer hållbart byggande?

 

Villan är uppförd på en grund KL-trä och inom testbädden studeras hur grunden reagerar på exempelvis fuktinträngning. Projektet har dessutom uppförts av ett arbetslag som uteslutande består av kvinnor och testbädden följer vilka konsekvenser denna sammansättning för med sig.

Läs mer om testbädden

Hemlingborg


Hemlingborg är ett jättelikt komplex som byggs strac utanför Gävle. Projektet är fyllt av ny teknik och kommer, när det läggs samman med det kommande angränsande bostadsområdet, utgöra den största satsningen på massivträ i landet.

Byggnaden kommer inrymma ett vård- och omsorgsboende, en skola, förskola och en idrottshall som kommer stå klart under 2023.

Inom testbädden prövas nya digitala verktyg gällande logistik och fuktmätning vilka är framtagna av Stora Enso som också är leverantör av KL-träet. 

Läs mer om testbädden

Naturum Siljansnäs


I Siljansnäs utanför Leksand har Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med ByggPartner byggt ett nytt utsiktstorn vid Naturum Dalarna. Naturum Siljansnäs är en testbädd till följd av att det är Sveriges första certifierade byggnad enligt FSC-systemet. I projektet har även särskild vikt lagts vid val av material ur ett klimatperspektiv.

Med hjälp av LCA-beräkningar föll valet på en stomme av trä med en, för Sverige, ovanlig panel  – nämligen en bränd pandel som är gjord med teknik som hämtats från Japan. Att bygga ett torn som stundtals utsätts för kraftiga kastvindar ställer också ytterligare höga krav på konstruktionen vilket gjort projektet extra utmanande.

Läs mer om testbädden

Hållbar global tillväxt


För att lyfta det industriella träbyggandet till nya höjder arbetar vi för att skapa nya exportmöjligheter för våra svenska företag i kombination med investeringsfrämjande insatser för att attrahera ny kompetens och finansiering till Sverige. Genom samverkan med andra regioner och organisationer försöker vi identifiera utmaningarna kopplat till export- och investeringsfrågor med syftet att utforma strategier som främjar ett hållbart industriellt träbyggande på ett globalt plan.

Under hösten 2021 deltog en affärsdelegation vid Världsutställningen i Dubai med uppdraget att promota hållbart byggande med svenskt trä. Ett uppdrag som skulle visa sig innebära en del utmaningar och delegationen blev snabbt varse om att hållbart byggande uppfatttas på olika sätt i världen och att skogsavverkning ofta förknippas med avskogning. Det blev också uppenbart att konstruktioner med trästomme är främmande för länder inom detta område där trä snarast används för inredning och möbler. När delegationen förklarade svenskt skogsbruk och hur våra träkonstruktioner fungerar blev insikten hos de globala företagsledarna väldigt stark.

I september 2022 kommer en ny affärsdelegation sättas samman för att besöka Forum Wood Bulding Nordic i Helsingfors med ambitionen att lära sig mer om den nordiska marknaden och dess förutsättningar samt att lära av goda exempel från våra grannländer.

Följ våra internationaliseringssatsningar via vårt Nyhetsflöde.

Nyheter