Om IndBygg

Att utveckla den skogsbaserade bioekonomin och bygga mer i trä är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen.
Därför skapades projektet IndBygg – Industriell Träbyggnation.

Vilka vi är


För att kunna främja en grön omställning inom byggbranschen och göra verklig skillnad är vi flera parter som samverkar med ambitionen att lyfta det industriella träbyggandet till nya höjder. Vi som tillsammans driver samverkansinitiativet IndBygg – Industriell Träbyggnation är Paper Province, IUC Dalarna, Karlstads Universitet och Region Värmland. Genom att öppna våra nätverk och tillvarata den samlade kompetens som ryms inom våra organisationer blir vi en viktig nod för företag, beställare och andra aktörer inom värdekedjan för industriell träbyggnation. På köpet får vi en stark gemensam röst som gör avtryck!

Tillsammans är ledordet och för att kunna vara den samlande kompetensnod för industriell träbyggnation som vi önskar samarbetar vi även med andra initiativ i Sverige.

Läs mer om dem här

Vad vi gör


 • Skapar nätverk och bygger samverkan mellan aktörer
 • Utmanar byggbranschen och sammanställer ny kunskap
 • Främjar internationaliseringsprocesser och exportmöjligheter

Vad vi vill


 • Kraftsamla branschen för att kunna påverka system och regler
 • Driva utveckling och identifiera nya affärsmöjligheter
 • Bidra till en grön omställning och högre måluppfyllelse kopplat till Agenda 2030

Varför ökat träbyggande


 • Borgar för en mer inkluderande byggbransch
 • Bidrar till en mer klimatsmart byggbransch
 • Främjar högre kvalitet i byggprocessen
 • Ökar effektiviteten i byggprocessen
 • Främjar en bättre arbetsmiljö

 

Byggprocessen står för minst 50 procent av en byggnads totala klimatpåverkan under sin brukstid. Vi måste därför tillsätta insatser för att minska denna siffra om vi ska nå våra klimatmål. Trä är ett förnybart material som dessutom binder koldioxid under sin brukstid. För varje träd som avverkas i Sverige planteras minst två nya och den växande skogen är vårt naturliga reningsverk som producerar syre och renar luften. Detta är anledningarna till att IndBygg verkar för att öka det industriella träbyggandet och därigenom bidra till den gröna omställningen inom byggbranschen!

Hur vi gör


Nätverk


Vi samlar aktörer inom den industriella träbyggnadskedjan för att skapa forum där frågeställningar kan lyftas och kunskap delas för att på så vis överbrygga de gap som idag finns i värdekedjan.

Läs mer

Kunskapsplattform


Vårt mål är att vara en samlande kunskapsplattform för industriell träbyggnation. Denna hemsida är en viktig del i den plattformen och här publiceras löpande relevant information om vad som händer i branschen samt ny kunskap.


                           Läs mer                
                
                
                
						  
            					

Miniutvecklingsprojekt


Företaget ByggDialog AB bedriver miniutvecklingsprojekt med fokus på att identifiera utmaningar och möjligheter för industriell träbyggnation från en byggentreprenörs perspektiv.

Läs mer

Testbäddar


I Dalarna testas nya idéer för att öka innovationstakten och driva den industriella träbyggnadsbranschen framåt på ett effektivt sätt. Föreningen ByggDialog Dalarna samlar dessa nya idéer i testbäddar som utgörs av byggprojekt där framtida material, produkter, tjänster och/eller processer skalas upp och testas under verkliga förhållanden. Runt varje testbädd finns ett utbyggt nätverk av kompetens samt aktörer och föreningens roll består i att utmana projekten samt att sprida erfarenheter från dem.

Läs mer

Hållbar global tillväxt


För att lyfta det industriella träbyggandet till nya höjder arbetar vi för att skapa nya exportmöjligheter för våra svenska företag i kombination med investeringsfrämjande insatser för att attrahera ny kompetens och finansiering till Sverige. Genom samverkan med andra regioner och organisationer försöker vi identifiera utmaningarna kopplat till export- och investeringsfrågor med syftet att utforma strategier som främjar ett hållbart industriellt träbyggande på ett globalt plan.

Läs mer

Andra initiativ

Hållbart byggande är högt upp på agendan och vi är många som verkar för ett ökat industriellt byggande i trä. Här kan ni hitta mer information om andra initiativ och organisationer.

Bakgrund


IndBygg – Industriell Träbyggnation

Att utveckla den skogsbaserade bioekonomin och bygga mer i trä är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen.

Dagens byggbransch använder stora mängder fossila material. Detta trots att vi har ett klimatsmart råmaterial växande runt omkring oss – Skogen. Trä är det enda förnybara byggmaterialet som dessutom binder koldioxid under sin användningstid.

Det finns flera dimensioner att ta hänsyn till när ambitionen är att förändra en hel bransch och att bidra till en nödvändig grön omställning. Målet för IndBygg är att öka andelen trä i samband med stora byggprojekt. Anledningen? Genom att minska andelen stål och betong till förmån för trä sänks klimatbelastningen avsevärt i vår nationella byggbransch. Lyckas vi dessutom göra avtryck på ett globalt plan banas väg för verklig påverkan!

IndBygg strävar efter att öka kompetensen hos offentliga beställare och privata aktörer kopplat till hur man kan bygga stora byggnader med trä som stommaterial. Hos offentliga beställare handlar det om att lyfta den politiska frågan kopplad till miljö och hållbarhet, men också om att höja kompetensnivån hos de utförande tjänstemännen. Värdekedjan för de privata aktörerna är betydligt längre och innefattar såväl leverantörer, utförare som sakkunniga och i slutändan beställare. Här arbetar IndBygg för att bygga nätverk och skapa en förståelse mellan de olika aktörerna i kedjan med ambitionen att skapa nya samverkans- och affärsmöjligheter.

Klimatsmart väg

I Värmland och Dalarna finns gott om företag med potential att arbeta med trä och offentliga beställare som gärna väljer den klimatsmarta vägen. Genom att samla kompetens och deltagare från Värmland och Dalarna banas väg för nya samarbeten, idéer och lösningar vilket i sin tur leder till bättre klimatsmarta affärer. Det är bakgrunden till att EU-projektet IndBygg startade i januari 2020. Ett initiativ som ska resultera i en kunskaps- och samverkansplattform som utvecklar och stärker konkurrenskraften i branschen.

Hållbar framtid

Visionen är att göra Värmland och Dalarna till ledande regioner inom skoglig bioekonomi där trä används som det dominerande materialet i byggindustrin.

IndBygg leds av Paper Province i samverkan med IUC Dalarna, Karlstads Universitet samt Region Värmland.