Andra initiativ

Hållbart byggande är högt upp på agendan och vi är många som verkar för ett ökat industriellt byggande i trä.
Här kan ni hitta mer information om andra nationella initiativ och organisationer med samma övergripande målsättning som IndBygg.

Trästad Sverige


Trästad är en ideell förening som sprider kunskap och inspiration för att öka träbyggandet i Sverige. Föreningen verkar för en ökad samverkan mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringsliv samt akademi. Trästad erbjuder Sveriges kommuner och regioner processtöd i arbetet med att ta fram, uppdatera samt följa upp en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande. Deras utbildningsprogram, Wood First, är ett konkret verktyg som finns tillgänglig digitalt.

Läs mer på deras hemsida

Smart Housing Småland


Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä som ska bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas. Arenan samlar aktörer och resurser runt gemensamma utmaningar, skapar kontakter och initierar aktiviteter som accelererar och katalyserar forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete.

Läs mer på deras hemsida

Tillverka i trä


Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin som arbetar med att utveckla cirkulära processer och affärsmodeller för en bättre resursanvändning. Genom att använda och utveckla kompetens inom automation, robotisering och design vill Tillverka i trä bidra till en innovativ, effektiv och hållbar trätillverkning för framtiden. Initiativet erbjuder utvecklingsmiljöer inom design, tillverkning och industriell produktutveckling och i dessa miljöer kan idéer, metoder, tekniker samt material testas för produktutveckling.

Läs mer på deras hemsida

ByggDialog Dalarna


ByggDialog Dalarna är en ideell förening med fokus att ligga i fronten av hållbar utveckling. Det är en branschförening för bygg- och fastighetssektorn i Dalarna med uppdraget att stötta och utveckla branschen mot ett mer hållbart byggande. Föreningen vilar på tre grundpelare: Samverkan och kommunikation, Kompetensförsörjning samt Utveckling och innovationer.

Läs mer på deras hemsida

LFM30


LFM30 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet fokuserar på byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv där mål, byggmetoder och material värderas utifrån såväl funktion som klimateffekter. Färdplanen samlar aktörer från hela byggkedjan med det övergripande målet att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral år 2030 och den är en konkret deklaration som bidrar till att branschen går från ord till handling.

Läs mer på deras hemsida

Sveriges Träbyggnadskansli


Sveriges Träbyggnadskansli verkar för ökat träbyggande och tillväxt av den industriella träbyggnadssektorn i Sverige. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Kansliet leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutvecklingen och erbjuder information, experthjälp och projektstöd till olika initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar kansliet träbyggnadsdagar och utbildningar.

Läs mer på deras hemsida

Svenskt Trä


Svenskt Trä har ett specifikt uppdrag att bredda marknaden för trä och öka värdet på träprodukter. Bakom står den svenska sågverksindustrin inklusive tillverkare av limträ, KL-trä, träförpackning, leverantörer till den svenska och europeiska bygghandeln samt grossister.

Läs mer på deras hemsida

Hållbart byggande i Värmland


Föreningen Hållbart byggande i Värmland samlar företag, kommuner, organisationer och privatpersoner som på detta sätt vill bidra till ett mer hållbart byggande. Vi sprider information och inspiration genom seminarier, studiebesök, mässor och utbildningar. Vi tar initiativ till samarbeten mellan medlemmarna, med parter runt om i Sverige och även utomlands.

Läs mer på deras hemsida