IndBygg – ett bra exempel på samverkan mellan akademi och praktik

Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet är en av aktörerna i projektet IndBygg som drivs av Paper Province. Projektet syftar till att främja en grön omställning inom byggbranschen och genom samverkan lyfta det industriella träbyggandet till nya höjder. 

För att uppnå klimatmålen och skapa ett fossilfritt samhälle är en utveckling av den skogsbaserade bioekonomin med mer byggmaterial i trä nödvändigt. Därför startade Paper Province projektet Indbygg, Industriell Träbyggnation, som strävar efter att öka kompetensen hos offentliga och privata aktörer i Värmland och Dalarna när det handlar om att bygga stora byggnader med hjälp av trä. 

Andrey Abadzhiev, doktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Handelshögskolan, har undersökt hur alternativa material kan ersätta gamla beprövade.
Andrey Abadzhiev, doktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Handelshögskolan, har undersökt hur alternativa material kan ersätta gamla beprövade.

CTF har varit en del av projektet sedan starten 2020, för att bidra till etablering av en kunskaps- och samverkansplattform inom branschen. CTF:s forskning har tagit sin utgångspunkt från Stora Ensos KL-träfabrik i Grums med målet att förstå hur företag inom byggbranschen organiserar sig för systemförändring mot en mer hållbar framtid där fokuset varit affärsmodellens roll i en sådan förändring. 

Utvecklar nya kunskap med tjänsteforskning som utgångspunkt

– Det finns ett ganska stort behov av ny kunskap i branschen, framförallt i förhållande till hållbarhet, säger Andrey Abadzhiev, doktorand vid CTF. I dag försöker branschen att röra sig mot en cirkulär ekonomi, det huvudsakliga arbetet fokuserar på miljövänliga innovationer, och mer specifikt industriell träbyggnation för flervåningshus.  

Andrey Abadzhiev tycker att det har skett några större förbättringar under de senaste decennierna vad gäller byggbranschens produktiviteten, lönsamheten och miljöpåverkan, till exempel genom införandet av prefabrikation och industriell massproduktion. 

– Förhoppningen är att bryta sambandet mellan miljöpåverkan och ekonomisk tillväxt, vilket helt enkelt innebär att man genererar mer vinst samtidigt som man minskar miljöpåverkan, säger Andrey Abadzhiev. Detta går väl ihop med den utbredda synen på ekonomisk tillväxt, vilket kan förklara dess ökade popularitet och framfart. Det finns dock en risk att en så snäv tolkning av cirkulär ekonomi kan göra att vi bibehåller vår nuvarande resursanvändning och klimatpåverkan, eller till och med förvärrar situationen. Med vår forskning vill vi försöka vidga branschens perspektiv på cirkulär ekonomi och presentera det som en grundläggande systeminnovation. En cirkulär ekonomi kräver stora förändringar inte bara vad gäller teknik utan även nuvarande produktions- och konsumtionsmönster, affärsmodeller och institutionella strukturer. 

Elin Appel, projektledare för IndBygg på Paper Province

Samverkan mellan akademi och praktik 

Samarbetet mellan Paper Province och CTF har fungerat väl, enligt Elin Appel, projektledare IndBygg. 

– Vi har haft stor nytta av varandra, till exempel genom att dela nätverk och agera dörröppnare för varandra till olika organisationer, säger Elin Appel. Andrey deltar dessutom i IndByggs styrgrupp där han bidragit med sin akademiska bakgrund och forskning, samtidigt som det givit honom en bra introduktion till branschen för industriell träbyggnation.

Resultat från Andreys forskning har bland annat presenterats i hans licentiatuppsats ”Wood we change”. Andrey har också delat med sig av sina lärdomar vid konferenser, bland annat IndByggs nationella konferens ”Tree2Tower”, där han mötte ett stort intresse.

Även om samarbetet inom IndBygg tar slut under 2023 är Elin Appel övertygad om att samverkan kopplad till industriell träbyggnation kommer fortlöpa även bortanför projektramarna. 

Faktaruta: Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som forskar om värdeskapande genom tjänster med utgångspunkt i individers, organisationers och samhällets behov. CTF:s forskning bedrivs i samverkan med akademi och omgivande samhälle och tar plats i den internationella forskningsfronten. Läs mer på: kau.se/ctf eller ladda ner CTF:s årsrapport här.

Den här artikeln är skriven och publicerad av Linda Fridberg, CTF vid Karlstads universitet.